Teamscan Lencioni

In ‘de vijf frustraties van teamwork’ legt Patrick Lencioni de kern van samenwerking in teams bloot. Hij benoemt vijf bepalende frustraties waarmee teams vaak worstelen.

De teamscan is goed in te zetten als je team onvoldoende resultaten behaalt of als er conflicten en meningsverschillen zijn. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel geldt ook bij teamwork. Een frustratie kan groeien en verder ontwikkelen, met (on)zichtbare gevolgen.

De 5 pijlers

De kwaliteit van het teamwerk is van directe invloed op de prestaties en het concurrerende vermogen van een organisatie. Volgens Patrick Lencioni bestaat teamwerk uit 5 pijlers. De pijlers zijn onderling verbonden. Gevoeligheid op één van de pijlers betekent al een gevaar voor het goed functioneren van een team. Teamontwikkeling Lencioni als impactvolle training? Klik hier

  • Vertrouwen | De zekerheid van teamleden dat de intenties van hun collega’s goed zijn en dat er geen reden is om beschermend of bezorgd over de groep te zijn
  • Openheid | Het vermogen productieve conflicten aan te gaan
  • Betrokkenheid | Het gevolg van een duidelijk collectief doel gekoppeld aan het feit dat mensen zich gesteund voelen bij de realisatie van die doelen
  • Verantwoordelijkheid | De bereidheid van teamleden om collega’s aan te spreken op prestaties en/of gedragingen die het team kunnen schaden
  • Resultaatgerichtheid | Het vermogen om te focussen op de teamdoelstellingen.

Teamscan 

Onze teamscan* geeft inzicht in bovengenoemde teampijlers, zowel voor de huidige als voor de gewenste situatie. Op basis van de scores geeft het rapport een interpretatie van de situatie (wat lijkt hier aan de hand te zijn). De scan/vragenlijst is een diagnostisch instrument. Het kan je helpen te onderzoeken of je team kwetsbaar is voor de 5 frustraties:

  • Afwezigheid van vertrouwen
  • Angst voor conflicten
  • Gebrek aan betrokkenheid
  • Vermijden van verantwoordelijkheden
  • Verwaarlozen van de resultaten

Het verschil tussen huidige en gewenste situatie wordt gezien als de veranderbehoefte. Per situatie zijn acties geformuleerd op het verbeteren van de teampijlers als ook de veranderbehoefte.

*The Five Behaviors of a Cohesive Team® | Patrick Lencioni

Meer weten?