Privacy Statement – AVG/GDPR

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacy Statement: het door VolleKR8 Organisatieadvies b.v. en EMORA b.v. vastgestelde en gevoerde Statement, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. EMORA BV h.o.d.n. ‘Vollekr8’  zijn de labels waarvoor de Privacy Statement voor geldt. Hierna te noemen VKR8.
 3. KvK nummer 51432897. Contact via mail: info@vollekr8.nl
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van VKR8 verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en na 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Avg) of General Data Protection Regulation (GDPR).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de website of online leeromgeving.
 6. Opdrachtgever, cliënt, klant: elke derde die met VKR8 een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door VKR8 verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacy Statement van toepassing zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?

VKR8 verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van uw werkgever ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen t.b.v. ons product of dienst (zie artikel 1).

Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot de opleiding waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over de opleiding en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt VKR8 persoonsgegevens in het kader van uw opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of u de opleiding (met goed gevolg) heeft afgerond. Zie ook artikel 1.

Deze privacy statement is van toepassing op alle producten en diensten van VKR8. U dient zich ervan bewust te zijn dat VKR8 niet verantwoordelijk is voor het privacy Statement van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy Statement te accepteren.

VKR8 respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en online leerplatform (X Campus) en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de aanmeldingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze producten of diensten.

Artikel 1. Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van VKR8 worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. VKR8 behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en na 25 mei 2018 het bepaalde in de AVG/GDPR. Aanvullend is voor alle medewerkers van VKR8 een interne gedragscode van kracht waarin tevens bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot bescherming van alle privacygevoelige gegevens.

Doelstellingen van vastleggingen zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de administratieve afhandeling, inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding, coaching, interim management, persoonlijke testen en/of assessments of bedrijfsintern project;
 • het verzorgen van het door u gekozen product of dienst;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten; het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven of brochures en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van VKR8;
 • het toegang geven tot online leertrajecten;
 • het opnemen in registers;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / online leerplatform (X Campus);
 • de registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding.
 • het analyseren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
 • het adviseren over een te volgen opleiding of training.
 • om te voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid.
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • voldoen aan de accreditatie criteria;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

*De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Indien dat met uw werkgever is overeengekomen, kan VKR8 informatie over uw aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan uw werkgever. Wij kunnen uw persoonsgegevens daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatie-organisaties. VKR8 zal uw gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven aan VKR8 of indien VKR8 daartoe wettelijk verplicht is.

De volgende persoonsgegevens worden door VKR8 verwerkt:

 • Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, aanhef, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, functie en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede eventueel bij online betalen het bankrekeningnummer of creditkaartgegevens van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Gegevens met betrekking tot een opleiding, training of coaching waarvoor jij je hebt aangemeld, inclusief betalingsgegevens.
 • Jouw feedback over de opleiding en overige informatie die jij geeft.
 • Persoonsgegevens in het kader van je opleiding, zoals je aanwezigheid, eventuele resultaten en of je de opleiding (met goed gevolg) hebt afgerond.
 • Een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • Nationaliteit en geboorteplaats van de opdrachtgever of deelnemer;
 • Gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer (rolstoel toegankelijkheid, diëten, etc.);
 • Gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • Gegevens die betrekking hebben op het inschrijven in het CM of Action Learning register;
 • Gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • Gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • Gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • Gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • Gegevens om te voldoen aan de accreditatie criteria van de  en betreft specifiek een curriculum vitae en kopie(en) van diploma’s vooropleidingen;
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites;
 • Andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

degenen die:

 • Belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • Leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • Noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
 • De opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • De gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • De gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. VKR8 zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt

Acrediterende instanties

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding, training of organisatie zijn wij wettelijk verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.

In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van die diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doelen benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.

Tot slot, het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.

Nieuwsbrief en abonneebestand

Met onze nieuwsbrief informeren wij geïnteresseerden over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Uw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als u hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden en/of uw voorkeuren kunt aanpassen.

VKR8 gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als je een aanmelding plaatst, hebben we je ingevulde gegevens nodig om je aanmelding van de opleiding, training of coaching uit te voeren, eventueel te gebruiken voor certificaat, diploma of registervermelding en je van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Om het verloop bij VKR8 zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met je toestemming je persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot je aanmelding en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website en online leeromgeving personaliseren.
 • Wij gebruiken je e-mailadres om je te informeren over de ontwikkeling van de opleidingen, trainingen en coaching.
 • Gecertifieerde coaches en managers nemen wij op in het EALC-register. In het register staan alleen de namen, voornamen of voorletters vermeld.
 • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
 • Als je besluit een reactie te schrijven, kunt je zelf kiezen of je je naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
 • Inzage en correctie. Elke persoon heeft altijd recht op inzage in zijn/haar gegevens. Een verzoek tot correctie of verwijdering mag altijd gedaan worden door de persoon. Verwijdering van persoonsgegevens mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn.
 • Onze websites, crm-systeem en online leeromgeving zijn https geactiveerd, Dit is het veiligste protocol op het internet.
 • Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van VKR8 of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief. Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.
 • Aanpassen/uitschrijven communicatie en of registers? Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

VKR8 verkoopt uw gegevens niet

VKR8 zal je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van je aanmelding. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden (docenten, trainers en coaches) zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Artikel 2. Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door VKR8 steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en, na 25 mei 2018, in de AVG/GDPR is bepaald.

Medewerkers, trainers, coaches en interim managers van VKR8 zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG/GDPR dienen te behandelen. Voor zover VKR8 derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 3. Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens

De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door VKR8 niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.

Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen

Artikel 4. Beveiliging, bewaring en verwijdering

VKR8 heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.

VKR8 ziet erop toe dat zij zich houdt aan de bepalingen van dit reglement zolang dit, met inachtneming van wat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en na 25 mei 2018 de AVG/GDPR, blijft gelden.

Relatiegegevens worden vanwege wettelijk verplichte bewaartermijnen minstens 7 jaar na verzending of ontvangst van de laatste factuur bewaard, totdat u aangeeft dat niet meer op prijs te stellen. De termijn van 7 jaar is noodzakelijk voor de belastingdienst.

Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie. Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 5. Verstrekking van gegevens binnen VKR8

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen VKR8 uitsluitend verstrekt aan medewerkers van VKR8 die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 6. Verstrekking van gegevens aan derden

VKR8 zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien de doorgifte geschiedt aan een door VKR8 voor de in dit Privacy Statement opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker VKR8 een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;

 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de opleiding of training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of

 • VKR8 op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Op onze website en online leeromgeving zijn enkele links naar websites van andere partijen opgenomen. VKR8 draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacy Statement van de betreffende partij.

 Artikel 7. Inzage- en wijzigingsrecht

Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de Wbp en na 25 mei 2018 de GDPR (Avg). Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacy Statement van VKR8 kan hij/zij VKR8 een e-mail te sturen naar Jos Grob (dataverantwoordelijke) info@acionlearningacademy.nl

Artikel 8. Cookies en marketing

Werving

Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (actionlearningacademy.nl) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, Springest.nl en dergelijke. Het gaat om e-mailadressen. Deze personen worden benaderd en het resultaat daarvan wordt vastgelegd in de funnelstatus. Als iemand heeft gezegd toch niet geïnteresseerd te zijn of elders een opleiding of training begonnen is dan wordt de status ‘cold prospect’ en wordt deze persoon niet meer benaderd.

Cookies: 

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser afsluit. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt u het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikmaken.

Marketing:

Facebook

Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.

Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement. 

Google Analytics

Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor VKR8 en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.

Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

LinkedIn

Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.

Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.

Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

Artikel 9. Studentenadministratie

Als u een opleiding bij VKR8 volgt dan verzamelen en bewaren wij informatie van u die noodzakelijk is om u als student in te kunnen schrijven, om uw voortgang te kunnen volgen en om aan instanties te verantwoorden welke leerinspanningen door u zijn gedaan. Doelstelling VKR8 is het aanbieden van (online) leermateriaal, het volgen van de deelnemers in hun leerproces en het (online) begeleiden van de deelnemers.

Werving

Wij verzamelen gegevens van ieder die interesse heeft getoond in onze organisatie en onze opleidingen en trainingen. Deze gegevens halen wij van onze eigen website (actionlearningacademy.nl) maar ook van andere bronnen zoals Linkedin.com, Facebook.nl, Springest.nl en dergelijke. Het gaat om e-mailadressen. Deze personen worden benaderd en het resultaat daarvan wordt vastgelegd in de funnelstatus. Als iemand heeft gezegd toch niet geïnteresseerd te zijn of elders een opleiding of training begonnen is dan wordt de status ‘cold prospect’ en wordt deze persoon niet meer benaderd.

Inschrijving

Om u als student in te kunnen schrijven hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

Personalia zoals uw woonadres, uw geboorteplaats en datum, e-mailadres en telefoonnummer; Curriculum Vitae met gevolgde opleidingen en werkervaring. Diploma’s worden overlegd en niet bij VKR8 bewaard. Identiteitscontrole wordt eventueel gedaan met kopie paspoort of rijbewijs, deze worden niet bij VKR8 bewaard.

Studie

Gedurende de studie praat u met medestudenten en met docenten, coach en staf van VKR8 over zaken die niet bedoeld zijn om buiten het opleidingskader op die manier naar buiten te komen. Alle partijen hebben een geheimhoudingsplicht en daartoe ook een overeenkomst ondertekend, ook u.

Persoonlijke intakes, deelopdrachten en eindopdrachten kunnen gegevens bevatten over uw leerdoelen, ambitie, persoonlijke gegevens en informatie over uw werkomgeving en uw rol daarin (eventueel ook een pasfoto). Dit dient om medestudenten, docenten, beoordelaars, coach en staf inzicht te geven in uw achtergrond en (werk)omgeving. Zo doende kan men u leren kennen, ook als geen persoonlijk contact is zoals met beoordelaars. Docenten kunnen hun lesdagen meer op maat voorbereiden.

Leerproducten die u gedurende de opleiding maakt en de eventuele beoordelingen daarvan worden bewaard in de X Campus. De behaalde beoordelingen (cijfers) worden in onze studentvolgsystemen opgenomen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking of inzage.

De documenten worden gedurende uw inschrijfperiode bewaard met een minimum van 5 jaar en een maximale bewaartermijn van 6 jaar na beëindigen van de studie. De behaalde cijfers worden niet verwijderd, dit in verband met rapportageverplichtingen. Inzage in het leerproduct is er noodzakelijkerwijs voor de beoordelaar van VKR8, na beoordeling wordt het leerproduct daar verwijderd. Het leerproduct kan worden aangeboden aan een (online)plagiaatcontrole-programma en wordt opgenomen in de database voor alleen dit doel. Toegang tot het studentportfolio is er voor de studentenadministratie, studiebegeleiding, examencommissie en kwaliteitsmanagement van VKR8 en op verzoek voor accrediterende instanties.

Notities van gesprekken of afspraken of van algemene aard of e-mailberichten worden bewaard in onze studentvolgsystemen. Deze worden op verzoek ter inzage aangeboden of verwijderd.

Met het oog op kwaliteitsverbetering kan er per lesdag geëvalueerd worden. De gegevens worden na analyse geanonimiseerd bewaard.

Uitschrijven

Als een student wordt uitgeschreven, hetzij door verlopen van de studietijd dan wel om een andere reden worden de leerproducten en andere gegevens gedurende 5 jaar bewaard om redenen van analyse maar ook omdat uitgeschreven studenten zich regelmatig aanmelden om alsnog de studie weer op te pakken. De deelopdrachten en eindopdrachten worden verwijderd uit alle systemen.

Na de studie

Na de studie nodigen we u uit om deel uit maken van ons alumninetwerk. We bewaren daarom gegevens van uw set en enige persoonlijke gegevens zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummers en gegevens van uw werkkring en het onderwerp van uw eindopdracht. Het kan zijn dat een student contact met u wilt opnemen over een relevante casus of misschien wordt u coach van een groepje nieuw gestarte studenten.

We willen u graag daarvoor kunnen selecteren en benaderen. Ook willen we uw gegevens gebruiken om u uit te nodigen voor (al dan niet gratis) bijeenkomsten, lezingen, workshops of masterclasses. We doen dit met mate. Tenslotte willen we onze successen bekend maken via sociale media. Het kan zijn dat u uitgenodigd wordt om samen met de afdeling marketing een testimonial met beeldmateriaal te maken.

Artikel 10. Wijzigingen in het Privacy Statement

VKR8 heeft geen Functionaris Gegevensbescherming (FG) in formele zin. Uw gegevens worden door VKR8 zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan schriftelijk contact met ons op:  VKR8 t.a.v. J.W.M. Grob MBA, postbus 215 – 3750 GE  Bunschoten  of via email: info@vollekr8.nl

U kunt ook contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

VKR8 behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. VKR8 adviseert Opdrachtgevers, Klanten, Bezoekers, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze versie is van 18 augustus 2023.