Algemene, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

 • VolleKR8 Organisatieadvies b.v. en EMORA b.v. h.o.d.n. ‘Vollekr8’. Hierna noemend VKR8. Postadres: postbus 215, 3750 GE Bunschoten. KvK nummer 51432897. Contact via telefoon 085.0479530 of mail: info@vollekr8.nl
 • Klant: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een dienst en/of product van VKR8 wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt
 • Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen VKR8 en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met de VKR8, voor de uitvoering waarvan door VKR8 derden dienen te worden betrokken.
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.0 Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden hebben betrekking op:

 • Opleidingen en trainingen, Seminars, congressen, online bijeenkomsten, workshops, relatiedagen, leiderschapsreizen, coaching en begeleiding
 • Interim Management

1.1 Inschrijven en betaling

 1. Na ontvangst van de (online) inschrijving ontvangt u een bevestiging en de factuur.
 2. De kosten voor deelname dienen na ontvangst van de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn te worden voldaan, maar altijd voor de startdatum van de bij 1.0 genoemde activiteiten. De klant gaat akkoord met de inschrijvingsvoorwaarden zoals vermeld op onze website, in onze brochure en algemene leveringsvoorwaarden.
 3. De deelnamekosten dienen binnen 1 weken voor de start van de opleiding of training te zijn voldaan. Indien niet tijdig wordt betaald, is de betalingsplichtige vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand.
 4. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, stuurt VKR8 een betalingsherinnering waarin de klant de mogelijkheid wordt geboden om alsnog binnen 14 dagen na ontvangst van die herinnering te betalen. Indien de klant niet binnen die termijn het verschuldigde bedrag volledig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 5. Zo lang de klant geen volledige betaling over het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht blijven alle geleverde (les-) materialen eigendom van VKR8.
 6. Ingeval de klant enige verplichtingen uit de overeenkomst tegenover VKR8 niet nakomt, is VKR8 zonder enige ingebrekestelling gerechtigd de goederen dan wel het lesmateriaal terug te nemen, uit te sluiten van de online leeromgeving, de opleiding op te schorten, in elk geval ook zonder gerechtelijke interventie de overeenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VKR8 op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 7. In bovenstaande gevallen heeft VKR8 voorts het recht de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van VKR8 een vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan.
 8. Indien een Klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen extra invorderingskosten, voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van EUR 150,-. VKR8 maakt daarnaast aanspraak op wettelijke handelsrente vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van volledige voldoening. Indien de Klant echter een particulier is, zullen de extra kosten (waaronder mede begrepen de wettelijke rente) worden berekend conform de toepasselijke wettelijke regelgeving. Bij niet-tijdige betaling zal VKR8 de vordering uit handen geven aan een incassobureau.
 9. Indien de invordering aan derden ter incasso moet worden overgedragen, zijn bovendien alle daarmee verbonden kosten voor rekening van de betalingsplichtige. De opleidingen zijn vrij van BTW vrij en bij coaching, locatie en arrangementkosten wordt 21% BTW boven op de website vermelde kosten in rekening gebracht. Zie de website voor de meest actuele prijzen. VKR8 behoudt zich het recht voor prijzen indien gewenst tussentijds aan te passen.
 10. Indien de Klant heeft gekozen voor betaling in termijnen en niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, dan zijn vanaf het moment van verzuim van de Klant alle betalingstermijnen per direct opeisbaar.
 11. VKR8 heeft het recht de bemiddelingstarieven voor de interim-activiteiten tussentijds te wijzigen, zij het niet binnen drie maanden na totstandkoming van de Overeenkomst van Opdracht en niet vaker dan tweemaal per jaar.
 12. Fiscale voordelen scholing: VKR8 is niet aansprakelijk voor de inhoud van de belastingaangifte van organisaties en klants; en verwijst voor juistheid of advies op maat door naar een belastingadviseur of belastingdienst.
 13. VKR8 zal m.b.t. de interim-activiteiten in beginsel op maandelijkse basis en achteraf declareren. Tenzij anders wordt overeengekomen, geldt voor alle betalingen door Opdrachtgever aan VKR8 een betalingstermijn van 14 (veertien) dagen.
  1. De op interim aanbiedingen, offertes en facturen van VKR8 genoemde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere overheidsheffingen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
  2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal de bemiddelingsvergoeding door VKR8 worden bepaald conform de werkwijze zoals op de website is aangegeven
  3. Na het verstrijken van de betalingstermijn (punt 13) is Opdrachtgever zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim en is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
  4. Indien betaling na de eerste aanmaning uitblijft, is Opdrachtgever tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met de invordering verband houden verschuldigd, zulks met een minimum van 15% van de openstaande declaraties en met een absoluut minimum van € 50,00.
  5. Indien een declaratie niet tijdig door Opdrachtgever wordt voldaan, is VKR8 gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook voor andere Opdrachten van Opdrachtgever dan waarop de onbetaalde declaratie betrekking heeft. VKR8 is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit (direct of indirect) voortvloeit.
 14. Alle openstaande posten van Opdrachtgever worden in geval van liquidatie, faillissement, (buiten)wettelijke schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 15. Betalingen zullen eerst in mindering worden gebracht op de eventuele proceskosten, vervolgens op de buitengerechtelijke incassokosten, daarna op de verschuldigde rente en pas in laatste instantie op de hoofdsom.

1.2 Dagarrangement en luncharrangement

Bij de dagopleidingen verzorgt de VKR8 een dag- en luncharrangement gedurende de bijeenkomst. Prijzen staan vermeld op de website.

Bij fysieke opleidingen en trainingen (van 09.30 tot 17.00 uur) verzorgt VKR8 een dagarrangement dat bestaat uit koffie, thee en fris en een uitgebreid lunchbuffet. De kosten hiervan (zie investering opleiding/training) worden doorberekend aan de klant. Deelname verplicht. Uitsluitend wanneer u dit niet wenst te gebruiken, dient u een e-mail te sturen naar info@vollekr8.nl o.v.v. afmelding luncharrangement. Graag duidelijk in de e-mail uw naam, opleiding en opleidingsplaats vermelden. Dit verzoek dient uiterlijk 10 dagen voor aanvang van de opleiding binnen te zijn bij VKR8.

Indien de afmelding niet voor de 1e bijeenkomst is geschied, bent u verplicht deel te nemen aan het luncharrangement gedurende de gehele cursus. Dit is het gevolg van het feit dat de opleidingslocatie de totale lunchkosten in zijn geheel voor de totale opleiding en/of training aan VKR8 doorberekent bij aanvang van de 1e opleidingsdag.  Afmelding voor een enkele bijeenkomst (i.v.m. vakantie of ziekte e.d.) is helaas niet mogelijk.

1.3 Annulering opleiding door klant

Annulering inschrijving geschiedt schriftelijk/per e-mail aan: info@vollekr8.nl.

 1. De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving, echter bij annulering van meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerstgeplande opleidingsdag wordt € 250,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering binnen 30 dagen tot twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen korter dan twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 4. Na aanvang van de opleiding is annulering niet meer mogelijk. In alle gevallen mag kosteloos – na overleg met VKR8 – een vervanger met dezelfde opleidingsbehoefte worden gestuurd. Deze voorwaarden gelden ook bij annulering van de op het inschrijfformulier eventueel opgegeven tweede keuze van locatie.

1.3.1 Annulering/stoppen opleiding door VKR8

Bij VKR8 heeft de klant het recht om de opleiding af te maken (examen te doen). Ook als VKR8 deze verandert of stopt. Als de klant met een opleiding begint, gaat men een overeenkomst aan met VKR8. De klant heeft altijd het recht om de opleiding af te ronden. Zie ook, indien van toepassing, de onderwijs- en examenregeling (OER) overeengekomen op het moment dat men de onderwijsovereenkomst met VKR8 sloot. In principe mag VKR8 een opleiding niet (halverwege) stopzetten. Als VKR8 een opleiding toch wil stopzetten, kan dat alleen door:

 • Geen nieuwe klanten toe te laten;
 • Examengarantie: de klant heeft het recht om binnen 24 maanden, nadat VKR8 de studie heeft gestopt, examen te doen. VKR8 faciliteert dit examen volledig c.f. de OER is via de X Campus te downloaden.
 • De klanten een goed alternatief te bieden, door bijvoorbeeld een verwante opleiding en/of examen aan te bieden, met een vergelijkbaar examenniveau.

1.3.2 Annulering Maatwerk & incompany opleidingen of programma

Alle aanbiedingen en offertes van VKR8 zijn vrijblijvend. De overeenkomst tussen VKR8 en de opdrachtgever komt tot stand door (1)  ondertekening van de offerte door de opdrachtgever, (2) door ondertekening van de schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever of (3) door de schriftelijke bevestiging door VKR8 van de telefonische aanmelding of opdracht van opdrachtgever.

1.3.3 Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever:
De opdrachtgever heeft het recht de opdracht te annuleren per aangetekend schrijven.

 • Annulering of wijziging door de opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht kosteloos geschieden.
 • Bij annulering of wijziging tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 50% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever verplicht 75% van het offertebedrag te vergoeden.
 • Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van het offertebedrag te worden vergoed.
 • De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de opdracht een aanvang zou nemen.

1.3.4 Opzegging Interim activiteiten
Zowel VKR8 als Opdrachtgever zijn gerechtigd om de Overeenkomst van Opdracht per onmiddellijke ingang op te zeggen en zonder daardoor schadeplichtig te worden mits Opdrachtgever binnen de betalingstermijn de einddeclaratie en alle daaraan verbonden kosten aan Vollekr8 voldoet betrekking hebbend op de werkzaamheden verricht tot aan datum einde Overeenkomst van Opdracht.

1.4 Verplaatsing openlijn inschrijving door de klant

 • Bij verplaatsing van de inschrijving meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 75,00 in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van de inschrijving tussen 30 dagen en 1 week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 125,00 in rekening gebracht.
 • Bij verplaatsing van de inschrijving binnen 1 week voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt € 250,00 in rekening gebracht.
 • Voor verplaatsing van een mondeling of schriftelijk VKR8-examen gelden de Algemene Examenbepalingen, zie OER op de X Campus.

1.5 Tussentijdse beëindiging

Teruggave van een gedeelte van het cursusgeld is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de opleiding het gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit. VKR8 behoudt zich het recht schriftelijk bewijs daarvoor aan te vragen. Afmelding voor een enkele bijeenkomst geeft geen recht op inhalen of restitutie.

1.6 Examens

Indien een opleiding wordt gevolgd waarbij een examen door VKR8 zelf wordt afgenomen, is dit een verplicht onderdeel van de opleiding. Een opleiding wordt onafhankelijk getoetst door middel van een schriftelijk examen, een mondeling examen, een praktijkopdracht of een combinatie van één of meer van deze vormen.

De geldigheidsduur van de examenonderdelen is in beginsel onbeperkt. In afwijking hiervan kan VKR8 aan de klant een aanvullend dan wel een vervangende opdracht opleggen indien het examenonderdeel langer dan één jaar geleden is behaald. Gezamenlijk wordt er bekeken welke inhoudelijke oplossingen te vinden zijn. Indien de klant niet deelneemt aan het VKR8-examen, dan dienen toch de examenkosten te worden voldaan.

In het Opleiding- en Examen Reglement (OER) staat de norm (voldoende/onvoldoende/herkansing) van de examens en eindopdrachten omschreven. Deze is opgenomen in het examenreglement. Het examenreglement is van toepassing op alle VKR8-examens. Een exemplaar hiervan is voor de klanten beschikbaar op de X Campus (online leeromgeving).

Zie voor de meest actuele prijzen en voorwaarden de website. Indien de klant een opleiding volgt die opleidt voor examens van derden, is de klant zelf verantwoordelijk voor tijdige aanmelding voor deze examens.

1.7 Minimale aantal klanten per opleiding

VKR8 behoudt zich het recht voor om bij een, naar het oordeel van VKR8, te gering aantal klanten voor aanvang van een opleiding deze te laten vervallen. Wordt het minimale aantal klanten (zie website) voor een nieuw op te starten opleidingsgroep niet gehaald, en kunnen geen andere oplossingen worden gevonden, dan wordt de beginnende klant uiterlijk 2 weken voor start van de opleiding hiervan op de hoogte gebracht.

De aspirant klant kan dan beslissen, of hij in de volgende opleidingsgroep (start binnen 6 maanden) terecht wil of afstand wil nemen van verdere aanmelding.

Om reden van veranderingen in exameneisen of kwalitatieve verbetering, behoudt VKR8 zich het recht voor om programma’s tussentijds te wijzigen.

1.8 Online leerplatform (X Campus)

 • Van het door VKR8 ontwikkelde lesmateriaal, studiegids en/of informatie op de online leeromgeving (X Campus) blijven alle rechten aan VKR8 voorbehouden.
 • Zonder voorafgaande toestemming van VKR8 mag niets uit de (online) uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.
 • VKR8 behoudt zich het recht voor om de literatuurkosten te wijzigen als een programma en/of bijbehorende literatuur voor een opleiding of training wijzigt.
 • Ten behoeve van het volgen van een online opleiding (= een opleiding die door VKR8 aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan VKR8 de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 • De door VKR8 aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met VKR8.
 • De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.

1.9 Geen gezagsverhouding met freelancers/trainers/coaches/interim professionals 

De freelancers/trainers/coaches en interimmers die VKR8 inhuurt voeren werkzaamheden naar eigen inzicht uit. Zij zijn met VKR8 uitdrukkelijk overeengekomen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden. Dit wordt vastgelegd in een freelance-overeenkomst (orderbevestiging).

1.10 Klachten

VKR8 beschikt over een adequate klachtenprocedure die voorziet in ten minste een beroepsmogelijkheid bij de klachtencommissie. De klant kan tot drie maanden na afsluiting van de dienst een schriftelijke klacht over de uitvoering van de dienst indienen bij de directie van VKR8 (info@vollekr8.nl). Het klachtenreglement is beschikbaar via de website en een klachtenformulier via de X Campus.

De directie stuurt binnen 5 dagen een ontvangstbevestiging en draagt de klacht over aan de klachtencommissie. Binnen 4 weken zal de indiener van de klacht op de hoogte gebracht worden van de bevindingen van de klachtencommissie.

1.11 Aansprakelijkheid

 • VKR8 is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van VKR8 in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 • Voor zover VKR8, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen VKR8 verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van VKR8 in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van VKR8 beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.

1.12 Geheimhouding

 • Alle informatie die door de klant wordt verstrekt zijn vertrouwelijk voor VKR8, haar medewerkers en de docenten, trainers en coaches. Dit betekent dat alle informatie die de klant tijdens een opleiding binnen de opleiding blijft en nooit of te nimmer naar buiten wordt gebracht.
 • Intellectuele eigendomsrechten: tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt en/of komt toe aan VKR8 of zijn licentiegever(s) de auteursrechten en alle andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom op de door haar – al dan niet via elektronische weg – gedane en/of verstrekte en/of geproduceerde aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, lesmateriaal enz.
 • De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van VKR8 ongeacht of aan de klant voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dVKR8 niet worden verveelvoudigd, gebruikt, opgeslagen (al dan niet in een geautomatiseerd gegevensbestand) of aan derden getoond, op welke wijze dan ook.
 • De klant is aan VKR8 per overtreding van het in lid 3 bepaalde een boete verschuldigd van € 10.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
 • Daarnaast heeft VKR8 het recht de identificatiegegevens, b.v. toegang tot de online leeromgeving, onmiddellijk te blokkeren, zonder dat VKR8 aansprakelijk is voor daardoor geleden schade aan de zijde van de Klant.

1.13 Verwerking persoonsgegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan VKR8 verstrekt, zoals persoonsgegevens, (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van VKR8. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (online) opleidingen en daaraan gerelateerde producten en diensten van VKR8. De klant en VKR8 zullen zich houden aan de op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

1.13.1 Welke gegevens worden verwerkt?

VKR8 verwerkt de persoonsgegevens die we van de klant ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van onze brochure, aanmelding voor onze nieuwsbrief of als u op andere wijze contact met ons opneemt. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, gegevens met betrekking tot het product of dienst waarvoor u zich heeft aangemeld, inclusief betalingsgegevens, uw feedback over het product of dienst en overige informatie die u aan ons verstrekt. Daarnaast verzamelt en verwerkt  VKR8 die persoonsgegevens in het kader van de opleiding, zoals uw aanwezigheid, eventuele resultaten en of de opleiding (met goed gevolg) is afgerond.

1.13.2 Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?

VKR8 gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • de registratie en administratieve afhandeling van de deelname van de klant aan de door u gekozen opleiding;
 • het door VKR8 verzorgen van de gekozen opleiding;
 • om analyses uit te voeren zodat VKR8 zijn dienstverlening kan verbeteren;
 • om de klant een nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
 • om de klant de gevraagde inlichtingen te verstrekken en op vragen te reageren; en
 • om te voldoen aan op VKR8 rustende wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot de klant herleidbaar. Indien dat met de werkgever van de klant is overeengekomen, kan VKR8 informatie over aanwezigheid bij de opleiding verstrekken aan de werkgever. Wij kunnen de persoonsgegevens van de klant daarnaast beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. VKR8 zal deze gegevens niet aan andere derden verstrekken, tenzij daarvoor de klant voorafgaande toestemming is gegeven aan VKR8 of indien VKR8 daartoe wettelijk verplicht is.

1.13.3 Cookies

De website van Vollekr8 (www.vollekr8.nl) maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internetbrowser op uw computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina’s u bekijkt en welke opties de klant of bezoeker gebruikt. Wij gebruiken deze gegevens onder andere om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sessie cookies worden automatisch verwijderd wanneer de internetbrowser wordt afgesloten. De bezoeker kan de internetbrowser zo instellen dat er wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kunt de bezoeker het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is dan niet meer mogelijk om van alle onderdelen van onze website gebruik te maken.

1.13.4 Marketing

Facebook

 • Doel: De Facebook-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op Facebook getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Facebook en wordt 1 jaar bewaard.
 • Delen: Facebook deelt geen informatie met derden. Bekijk Facebook Privacy Statement.

Google AdWords – Google Dynamics Remarketing

 • Doel: De Google AdWords-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante en persoonlijke advertenties op externe websites getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden. Bekijk Google Privacy Statement.

Google Analytics

 • Doel: De Google Analytics-cookie houdt bij hoe een gebruiker de website gebruikt. Informatie over het gebruik wordt gebruikt om rapporten op te stellen voor VKR8 en andere diensten aan te bieden met betrekking tot internetgebruik.
 • Eigenschap: De cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
 • Delen: Google deelt geen anonieme data met derden (excl. derden die informatie namens Google verwerken). Bekijk Google Privacy Statement.

LinkedIn

 • Doel: De LinkedIn-cookie houdt bij welke pagina’s de gebruiker bezoekt, zodat relevante advertenties op LinkedIn getoond kunnen worden.
 • Eigenschap: De cookie komt van LinkedIn en wordt 3 maanden bewaard.
 • Delen: LinkedIn deelt geen non-persoonlijke data met derden. Bekijk LinkedIn Privacy Statement.

1.13.5 Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens van de klant zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. VKR8 bewaart deze persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. VKR8 mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

1.13.6 Inzage, correctie en verwijdering

De klant heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Op de X Campus profielpagina kan de klant de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Daarnaast kan de klant een gespecificeerd verzoek tot VKR8 richten door een e-mail te sturen naar info@vollekr8.nl, onder vermelding van uw naam en adres.

VKR8 zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal de VKR8 de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

1.14 Overmacht

 1. Indien VKR8 door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. In geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als VKR8 als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
 3. Onder overmacht wordt verstaan elk van de wil van VKR8 onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van VKR8 kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie, pandemie, problemen bij toeleveranciers, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij VKR8 als op de locatie waar opleiding plaats vindt.

1.15 Vragen of opmerkingen

Voor vragen, feedback of opmerkingen kunt u contact opneem met VKR8 via mail info@vollekr8.nl of via het contactformulier op de website.

1.16 Overig

Door inschrijving voor een VKR8 opleiding gaat de klant akkoord met deze Algemene, inschrijvings- en betalingsvoorwaarden van VKR8.

1.17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • De rechtbank te Utrecht is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft VKR8 het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


1.18 Wijzigingen

VKR8 kan deze Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden wijzigen. We raden dan ook aan deze regelmatig te lezen, om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Algemene Inschrijvings- en Betalingsvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 18 augustus 2023.